ТОВ "Білоцерківський механічний завод"  це реалізація повного спектру ремонтно-механічних робіт

Інженерний відділ

Конструкторське бюро

Конструкторське бюро підприємства представлено підрозділами різної спеціалізації. Інженери нашого підприємства мають максимальну кваліфікацією в зонах своєї спеціалізації, що дозволяє нашій продукції відрізнятися від аналогів високим ступенем опрацьованості.

Робота інженера-конструктора полягає фактично у видачі конструкторської документації виробництва. Для цього інженеру-конструктору необхідно умоглядно уявити конструкцію вироби, вузол, деталь, створити тривимірну модель, перенести модель в креслення.

Крім цього здійснюється аналіз деталі на технологічність (реально чи наявним обладнанням виготовити те, що на кресленні) і нормативний контроль (відповідність креслення нормативним документам, правильність оформлення).

Відділ технічного контролю (ВТК)

Самостійний підрозділ нашого підприємства, яке здійснює незалежний контроль відповідності продукції встановленим вимогам і гарантує це відповідність споживачеві.

Відділ технічного контролю підпорядковується вищому керівництву підприємства, що забезпечує незалежність контролю.

Вимоги до продукції встановлюють в контрактах (договорах), в нормативній (стандарти) і технічної (конструкторської та технологічної) документації.

Факт приймання продукції ВТК і гарантійні зобов'язання організації відображають в паспорті продукції (або в іншому документі: сертифікаті, ярлику, етикетці, свідоцтві про приймання, інструкції з застосування).

Система менеджменту якості

Гарантією стабільності якості продукції ТОВ "БЦМЗ" є розроблена і впроваджена на підприємстві система менеджменту якості, яка грунтується на ISO серії 9000. Ми заявляємо про свою прихильність принципам цих міжнародних стандартів і зобов'язуємося дотримуватися їх вимоги у всіх сферах діяльності підприємства.

Основним стратегічним завданням в області якості ТОВ "БЦМЗ" вважає: максимальне задоволення потреб замовників, збереження довіри своїх замовників з дотриманням законодавчих і правових норм і отримання на цій основі прибутку, що забезпечує економічну стабільність і довговічне функціонування підприємства.

Керівництвом підприємства встановлено наступні шляхи досягнення стратегічної задачі:

• збір і аналіз інформації про задоволеність замовників;

• підвищення престижу підприємства, шляхом повного і своєчасного виконання договірних зобов'язань перед замовниками та постачальниками;

• розширення ринків збуту і освоєння нових видів продукції і послуг;

• постійне вдосконалення ефективності системи менеджменту якості на основі результатів аналізу даних, аудитів, коригувальні та запобіжні дії, а також аналізування з боку керівництва;

• впровадження в свідомість кожного працівника розуміння того, що:

• ми маємо роботу, тому, що у замовника є потреба в нашій продукції;

• ми повинні найбільш повно задовольняти потреби кожного замовника;

• ми повинні мати більше замовників, тому, що кожен наш замовник має вплив на ринку.

Завдання

Запобігання випуску підприємством продукції, яка не відповідає вимогам стандартів і технічних умов, затвердженим зразкам (еталонам), проектно-конструкторської та технологічної документації, умовам поставки та договорів, або некомплектної продукції, а також зміцнення виробничої дисципліни і підвищення відповідальності всіх ланок виробництва за якість продукції, що випускається.

Вакансії

Компанія